Aktuality a oznamy


 Obecný  úrad  v Záriečí  je z dôvodu  čerpania  dovolenky

 Z A T V O R E N Ý

 v dňoch  30.08. 2016 /utorok/  až   02.09. 2016/piatok/

      Matrika –  otvorená v Obecnom úrade v Dohňanoch  počas stránkových hodín.Pracovníčka –Viera Paganíková  042/4450914, matrika@dohnany.sk

Ing. Jozef Kollár


 

 

Pozvánka_OcZ_06_2016_


Obecný  úrad  v Záriečí  je z dôvodu  čerpania  dovolenky

 Z A T V O R E N Ý

 Od  18.07. 2016 /pondelok/   –   Do  22.07. 2016/piatok/

  Matrika –  otvorená v Obecnom úrade v Dohňanoch  počas stránkových hodín.Pracovníčka –Viera Paganíková  042/4450914, matrika@dohnany.sk

Ing. Jozef Kollár

Pozvánka_OcZ_05_2016

Oznam – služba bezplatných SMS správ pre občanov

Pozvánka na Deň obce Záriečie 2016 -Dedičstvo predkov zachovajme

Pozvánka_OcZ_04_2016

Zverejnenie začatia konania o povolení na odstránenie drevín rastúcich mimo les
Číslo konania
Dátum začatia konania
Dátum zverejnenia informácie
Lehota na potvrdenie záujmu byť  účastníkom v konaní
Predmet konania
182/2016/01-EB41
13.5.2016
23.5.2016
7 dní
Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov  na výrub  89ks drevín a 5 300 m2 krovitého porastu, ktoré   rastú na pozemkoch parc.č. KNC 2326, 2327, 2328, 2329, 2330 a 2331  v k.ú. Záriečie vo vlastníctve ŽSR Bratislava v rámci stavby „Púchov – Lúky pod Makytou, KR trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia“

TELEVÍZNY KÁBLOVÝ ROZVOD

Dopĺňali sa dalšie programy do programovej ponuky a robili potrebné zmeny ohľadom prechodu do MPEG 4 (HD).

Z tohto dôvodu je nutné si preladiť v tv príjmači DIGITÁLNU ponuku:

Frekvencie kHz
314 000
322 000
330 000
338 000
346 000
Rýchlosť 6900       Modulácia 256


 

Pozvánka_OcZ_03_2016

Pozvánka OcZ_02_2016

Pozvánka OcZ _012016

Zmena zmluvných podmienok TKR

Harmonogram Objemový odpad 2016

TDO harmonogram vývozu 2016


Obecný  úrad  v Záriečí  je z dôvodu  čerpania  dovolenky

  Z A T V O R E N Ý

 dňa 23.12 2015 /streda/

    dňa 29.12. 2015/utorok – nestránkový deň/

       dňa   30.12. 2015/streda/

        dňa   31.12. 2015/štvrtok/

28.12. 2015 / pondelok/ bude matrika otvorená od 12:00 do 15:00

                                                                                                      Ing. Jozef Kollár

 


Pozvánka OcZ_10 2015


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 5.marca 2016

                              ELEKTRONICKÁ ADRESA

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

obec@zariecie.sk


Pozvánka OcZ_09_2015


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 5.marca 2016

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený 


Pozvánka na zasadnutie OcZ 082015


 

Odborná degustácia destilátov ovocia Púchovskej doliny 4.9.2015

 

 

 

 

 

 

 


 

Pozvánka na zasadnutie OcZ_07 2015


Pozvánka_OcZ_06_2015


540. výročie prvej písomnej zmienky o obci ZÁRIEČIE

Obec Záriečie
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
pozývajú všetkých na stretnutie

14. jún 2015 – nedeľa – o 14.00 h
areál letného amfiteátra


Pozvánka na zasadnutie OcZ


Harmonogram vývozu TDO 2015


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva


 

Pozvánka urbár


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva


Úradné hodiny v 52.týždni roku 2014 a začiatkom roku 2015

22.12.2014 Pondelok Otvorené
23.12.2014 Utorok Zatvorené
24.12.2014 Streda Zatvorené
25.12.2014 Štvrtok Zatvorené
26.12.2014 Piatok Zatvorené
27.12.2014 Sobota Zatvorené
28.12.2014 Nedeľa Zatvorené
29.12.2014 Pondelok Otvorené
30.12.2014 Utorok Zatvorené
31.12.2014 Streda Zatvorené
1.1.2015 Štvrtok Zatvorené
2.1.2015 Piatok Zatvorené
3.1.2015 Sobota Zatvorené
4.1.2015 Nedeľa Zatvorené
5.1.2015 Pondelok Zatvorené
6.1.2015 Utorok Zatvorené
7.1.2015 Streda Otvorené
8.1.2015 Štvrtok Otvorené
9.1.2015 Piatok Otvorené


 

Pozvánka na ustanovujúce OcZ


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva


Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov


Pozvánka_na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Záriečí 15. novembra 2014

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Záriečí 15. novembra 2014

 


 

 

logo

Supported by a grant from Iceland, Lichtenstein, Norway.

Co-financed by the State Budget of the Slovak.

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Názov projektu: Voda a klíma v našej škole

Číslo projektu: ACCO3001

Názov programovej oblasti: Prispôsobenie sa zmene klímy- prevencia pred povodňami a suchom

Cieľ projektu:Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy.

Realizuje: Základná škola Záriečie

Komponent: Modré školy

Partner: International Developement Norway

Cieľová skupina: Deti , študenti, učitelia, rodičia a miestna komunita

Výsledky programu:-Vypracovanie a propagácia osnov zameraných na manažment dažďových vôd a jej prepojenie na zmenu klímy pre základné a stredné školy.

– Publikovanie všetkých informácií o programe  ” Prispôsobenie sa  zmene klímy-prevencia povodní a sucha” pre širokú verejnosť .

Miesto realizácie: Projekt sa bude realizovať v areáli školy v priestore medzi A- blokom, šatňou a telocvičňou v miestach, kde steká voda zo striech a žľabov.

Projekt rieši:

1. Zachytávanie povrchovej dažďovej vody z pevných nepriepustných plôch a striech budov školy, z ktorých voda steká do kanalizácie.

  1. Vypracovanie a propagáciu tematických školských osnov, zameraných na manažment dažďových vôd a klimatické zmeny.

3. Tematicky zamerané environmentálne aktivity.

Informácie o aktivitách budú uverejňované na stránke školy www.zszariecie.edupage.org v podstránke Projekt „ Voda a klíma v našej škole“.

 


Oznámenie z vyhodnotenia ponúk

Zverejnenie zámeru na predaj majetku obce Záriečie v zmysle zákona č.138/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov

Obec  Záriečie  v zmysle zákona 138/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov, §9a, odst.2 a uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Záriečie číslo 28

zverejňuje   zámer obce Záriečie   odpredať obecné pozemky

KN – C parcela č. 770/4 o výmere 156 m2, orná pôda

KN – C parcela č. 769/4 o výmere   28 m2, orná pôda

a

na základe § 9, ods.2 písm. a zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

schvaľuje spôsob

predaja nasledovných pozemkov:

KN – C parcela č. 770/4 o výmere 156 m2, orná pôda

KN – C parcela č. 769/4 o výmere   28 m2, orná pôda

obchodnou verejnou súťažou podľa ust.§281 až 288 Obchodného zákonníka (zákona č.513/1991 Zb. V znení neskorších predpisov).

Podmienky verejnej obchodnej súťaže a verejná obchodná súťaž bude vyhlásená po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom a následne bude zverejnená na úradnej tabuli obce a na internetovej stránky obce: www.zariecie.sk

V Záriečí  12.8.2014

Ing. Jozef Kollár                                                                                                                            starosta obce

 

 

 


 

 

Oznámenie  o prerušení  distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm.t) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika –Distribúcia, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality nasledovne :

dňa 22.9.  / pondelok/ 2014    v termíne 

od 8:30 do 11:30    pre súp. číslo 93 až 115, 174 až 181,

od 9:30  do 12:30     pre súp. číslo 117 až 187 , 268, 276

od 9:30  do 12:30    pre súp. číslo 189

od 10:30  do 13:30  pre súp. číslo 70 až 92, 127, 159-172, 267

od 11:30 do 14:30  pre súp. číslo 2-31


 

Obec Lidečko a obec Záriečie ve spolupráci s obcemi Horní Lideč a Střelná vás srdečně zvou na    DOŽÍNKY

 


                     Pozvánka_na zasadnutie obecného zastupiteľstva


V dňoch 21.7. až 25.7. 2014 pre dovolenku zatvorené.

 


 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy a Materskej školy Zárieie

Dokument k výberovému konaniu riaditeľa najdete tu.


 

Obchodná verejná súťaž

Výzva na verejné obstarávanie.

Viac informací v dokumente tu.