Zverejňovanie

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

►19.01.2022  – Obec Mestečko, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje verejnosť, že na základe žiadosti o povolenie výrubu   6 ks smrek obyčajný na pozemku p.č. KNC 2/1 v k. ú. Záriečie a 8 ks smrek obyčajný na pozemku p.č. KNE3/2 v k.ú. Záriečie, bolo dňom doručenia žiadosti začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zároveň orgán ochrany prírody určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do 26.01.2022 na adresu tunajšieho úradu Obecný úrad Mestečko, Mestečko 118, 020 52 alebo e-mailom na adresu: obecmestecko@obecmestecko.sk

►19.01.2022  – Obec Mestečko, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje verejnosť, že na základe žiadosti o povolenie výrubu   6 ks tuja mlyňanská na pozemku p.č. KNC 48/1 v k. ú. Záriečie, bolo dňom doručenia žiadosti začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zároveň orgán ochrany prírody určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do 26.01.2022 na adresu tunajšieho úradu Obecný úrad Mestečko, Mestečko 118, 020 52 alebo e-mailom na adresu: obecmestecko@obecmestecko.sk

►19.01.2022  – Obec Mestečko, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje verejnosť, že na základe žiadosti o povolenie výrubu  4 ks jabloň domáca na pozemku p.č. KNC 50/1 v k. ú. Záriečie  bolo dňom doručenia žiadosti začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zároveň orgán ochrany prírody určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do 26.01.2022 na adresu tunajšieho úradu Obecný úrad Mestečko, Mestečko 118, 020 52 alebo e-mailom na adresu: obecmestecko@obecmestecko.sk

►18.03.2022  Obec Mestečko, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje verejnosť, že na základe žiadosti o povolenie výrubu 1 ks borovica lesná a  3 ks smrek obyčajný na pozemku p.č. KNC 50/1 v k. ú. Záriečie, bolo dňom doručenia žiadosti začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zároveň orgán ochrany prírody určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do 28.03.2022 na adresu tunajšieho úradu Obecný úrad Mestečko, Mestečko 118, 020 52 alebo e-mailom na adresu: obecmestecko@obecmestecko.sk

►15.08.2022  Obec Záriečie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje verejnosť, že na základe žiadosti o povolenie výrubu – 1 ks smrek obyčajný na pozemku p.č. KNC 257/1 v k. ú. Záriečie, bolo dňom doručenia žiadosti začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zároveň orgán ochrany prírody určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do 22.08.2022 na adresu tunajšieho úradu Obecný úrad Záriečie, Záriečie 190, 020 52 alebo e-mailom na adresu: obec@zariecie.sk

►15.08.2022  Obec Záriečie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje verejnosť, že na základe žiadosti o povolenie výrubu – 1 ks smrek strieborný na pozemku p.č. KNC 607/4 v k. ú. Záriečie, bolo dňom doručenia žiadosti začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zároveň orgán ochrany prírody určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do 22.08.2022 na adresu tunajšieho úradu Obecný úrad Záriečie, Záriečie 190, 020 52 alebo e-mailom na adresu: obec@zariecie.sk

►19.12.2022  – Obec Záriečie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje verejnosť, že na základe žiadosti o povolenie výrubu – 1 ks jabloň domáca a 1 ks lipa  p.č. KNC 401 v k. ú. Záriečie, bolo dňom doručenia žiadosti začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zároveň orgán ochrany prírody určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do 30.12.2022 na adresu tunajšieho úradu Obecný úrad Záriečie, Záriečie 190, 020 52 alebo e-mailom na adresu: obec@zariecie.sk

►19.12.2022  – Obec Záriečie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje verejnosť, že na základe žiadosti o povolenie výrubu – 1 ks lipa na pozemku p.č. KNC 1728/28 v k. ú. Záriečie, bolo dňom doručenia žiadosti začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zároveň orgán ochrany prírody určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do 30.12.2022 na adresu tunajšieho úradu Obecný úrad Záriečie, Záriečie 190, 020 52 alebo e-mailom na adresu: obec@zariecie.sk

►08.03.2023  – Obec Mestečko, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje verejnosť, že na základe žiadosti o povolenie výrubu – 2 ks smrek obyčajný, na pozemku p.č. KNC 36/3 v k. ú. Záriečie, bolo dňom doručenia žiadosti začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zároveň orgán ochrany prírody určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do 23.03.2023 na adresu tunajšieho úradu Obecný úrad Mestečko, Mestečko 118, 020 52 alebo e-mailom na adresu: obecmestecko@obecmestecko.sk

►21.06.2023 – Obec Mestečko, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje verejnosť, že na základe žiadosti o povolenie výrubu – 3 ks borovica čierna ( Pinus nigra), 2 ks breza previsnutá (Betula pendula) a 1 ks smrek pichľavý glauca ( Picea pungens Glauca) rastúcich v intraviláne na pozemku prac.č. KN-C č. 197/1, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Záriečie, bolo dňom doručenia žiadosti začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zároveň orgán ochrany prírody určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do 30.06.2023 na adresu tunajšieho úradu Obecný úrad Mestečko, Mestečko 118, 020 52 alebo e-mailom na adresu: obecmestecko@obecmestecko.sk

►21.06.2023  – Obec Mestečko, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje verejnosť, že na základe žiadosti o povolenie výrubu – 3 ks  borovica čierna ( Pinus nigra), 2 ks breza previsnutá (Betula pendula) a 1 ks smrek pichľavý glauca ( Picea pungens Glauca) rastúcich v intraviláne na pozemku prac.č. KN-C č. 197/1, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Záriečie, bolo dňom doručenia žiadosti začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zároveň orgán ochrany prírody určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do 30.06.2023 na adresu úradu Obecný úrad Mestečko, Mestečko 118, 020 52 alebo e-mailom na adresu: obecmestecko@obecmestecko.sk