Projekty a investície

Lidečko a Záriečie společně

Celkové náklady: 32.963,26 €

Výška příspěvku EFRR: 16.728,89 €

Konečný uživatel: Obec Lidečko

Doba realizace: 1.6.2022 – 31.12.2022

Popis projektu:

Cílem projektu je obnova vazeb a sítí mezi obyvateli obcí Lidečko a Záriečie, jež byly negativně ovlivněny pandemií Covid-19. Pandemie Covid-19 v posledních dvou letech limitovala přeshraniční mobilitu osob, a tím pádem došlo k omezení formálních i neformálních kontaktů na obou stranách hranice. Projekt se zaměří na provedení společenského setkání v obci Lidečko, při kterém proběhnou soutěže v (ne)tradičních valašských hrách různých cílových skupin účastníků. Setkání bude doplněno kulturním programem. Projekt přispívá k posílení partnerství mezi obyvateli obcí Lidečko a Záriečie, podporuje rozvoj regionální identity, zachovávání a předávávání tradic. Realizací proj. bude umožněno setkání široké cílové skupiny obyvatel obou obcí.

Projekt je spolufinancován z Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, Fondu malých projektů Regionu Bílé Karpaty (Kód žádosti: CZ/FMP/11b/10/154).

Jak bydleli naši předkové

Celkové náklady: 35.659,20 €

Výška příspěvku EFRR: 29.953,72 €

Konečný uživatel: Obec Lidečko

Doba realizace: 1.4.2022 – 31.3.2023

Popis projektu:

Cílem projektu je zachovat a zpřístupnit kulturní dědictví na území obcí Lidečka (VP) a Záriečie (HCP). Projekt je rozdělen do 5 klíčových aktivit (KA); řízení projektu (KA1), publicita projektu (KA2), KA3 se zaměří na vybudování nové expozice v obci Lidečko a ukázku každodenního života lidí na valašské vesnici v průběhu 20. století. Díky expozici vznikne nová infrastruktura sloužící k podpoře vzdělávání, poznávání a turismu. Bude zpracována image publikace odkazující na přeshraniční spolupráci, řešený projekt a na další kulturně-historické a přírodní zajímavosti na obou stranách hranice (KA4). Proběhne také společné setkání partnerů s kulturním programem (KA5). Výstupy projektu budou přístupné obyvatelům i návštěvníkům území. Projekt přispívá k zachovávání kulturního dědictví a posilování vazeb mezi obyvateli.

Projekt je spolufinancován z Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, Fondu malých projektů Regionu Bílé Karpaty (Kód žádosti: CZ/FMP/6c/08/114).

Operačný program : 312000 Operačný program Ľudské zdroje

Názov a kód výzvy: Podpora opatrovateľskej služby II OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Projekt:      PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V OBCI ZÁRIEČIE

Cieľ: Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby

Prijímateľ:   Obec Záriečie

Nenávratný finančný príspevok :   40 800 Eur

Výška finančnej podpory z EÚ:       40 800 Eur

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk          www.employment.gov.sk 

https://www.puchovskenoviny.sk/vystava-puchovska-dolina-svudna-krasavice/


Tento projekt je podporený  Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu
 
Názov projektu:        Vybudovanie a modernizácia odborných učební v Základnej škole s materskou školou Záriečie
Kód výzvy:                            IROP-PO2-SC222-2016-13
Kód ITMS2014+:                  302021K529
Operačný program:              IROP
Spolufinancovanie:               Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:                             2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičné priorita:                 2.2. – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja a výcvikovej infraštruktúry.
Špecifický cieľ:                       2.2.2. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Názov a sidlo prijímateľa      Obec Záriečie
Miesto realizácie projektu     Základná škola s materskou školou  v Záriečí
Opis projektu:   Vybudovaním a modernizáciou odborných učební, podporiť základné vzdelávanie, prispieť k zlepšeniu kvality výučby a zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v Základnej škole s materskou školou Záriečie. Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté vybudovaním novej polytechnickej, fyzikálnej a jazykovej učebne na výučbu nemeckého jazyka a dovybavením jazykovej učebne na anglický jazyk v ZŠ Záriečie. Cieľovou skupinou sú žiaci, pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci a rodičia žiakov. 
Celkové oprávnené výdavky:    196 709,48 €
NFP:                                          186 874,01  €
Spolufinancovanie mesta:         5%
Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet: 95%
Odkazy na internetové stránky:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1036
www.partnerskadohoda.gov.sk
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/feder/index_sk.htm

 


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  obce Záriečie


Názov projektu: 10. výročie partnerskej spolupráce obcí Záriečie a Lidečko

Kód : SK/FMP/18/016

Žiadateľ: Obec Záriečie

Partner: Obec Lidečko

Termín realizácie: 1.3.2015 – 30.6.2015

Projekt je spolufinancovaný z Fondu mikroprojektov v rámci  Operačného programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013

Hlavný cieľ projektu : Prezentácia spolupráce  oboch obcí,  poukázanie na zmysluplnosť cezhraničnej spolupráce na konkrétnych projektoch a ich výsledok. Využitie doterajších skúseností pri rozvoji ďalšej spolupráce.

Výstupom projektu je vydanie brožúry 10 rokov spolupráce obcí Záriečie a Lidečko, kalendára Prírodné krásy a zaujímavosti Púchovskej doliny a Hornolidečska 2016, a publikácie Ihlou maľované.

erb


Název projektu:        Společná dožatá a setkání v Lidečku

Registrační číslo projektu: CZ/FMP.16/0391

Žadatel / příjemce dotace: obec Lidečko

Partner projektu: obec Zariečie

Termín realizace: 1.6. 2014 – 31.10.2014

Projekt je spolufinancovaný z Fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika na období 2007-2013

Základní informace o projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj spolupráce obcí Lidečko a Zariečie v oblasti kulturního a společenského života. Předmětem projektu jsou dvě hlavní aktivity:

  1. Společné dožínky
  2. Setkání představitelů partnerských obcí a zástupců složek a organizací působících v obcích

Hlavní cíl projektu:

Vytvoření a upevnění vztahů a získání kontaktů mezi příhraničními regiony, hlubší integrace obyvatel v oblasti kultury, společenského a spolkového života. Tato integrace pak přinese zlepšení podmínek pro kulturního prostředí, který by lépe podpořilo trvale udržitelný rozvoj kultury v příhraniční oblasti.

Specifické cíle projektu:

  • Prezentace a propagace tradicí a zvyků a folklóru příhraničních regionů Hornolidečska a Púchovské doliny.
  • Spolupráce obcí v regionu při navazování kontaktů a upevňování vazeb mezi obyvateli a složkami v oblasti kultury a veřejné správy
  • Uspořádání atraktivní události umožňující společné setkání obyvatel obou mikroregionů
  • Podpora folklórních a kulturních souborů a zastupitelů veřejné správy umožní jejich vzájemné setkání

loga_program_ERDF

lobo BK

FOND MIKROPROJEKTŮProjekt

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Záriečie

Program: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Doba realizácie: 05/2014 – 12/2014

Miesto realizácie: Obec Záriečie, Záriečie č.190, 020 52

Cieľom projektu bolo zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a príslušnej elektroinštalácie v obci Záriečie. V obci bolo vymenených 88 existujúcich svietidiel za svietidlá spĺňajúce najnovšie normy na osvetlenie komunikácií – moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Svetelná sústava bola doplnená o 49 nových svietidiel, ktoré zabezpečujú splnenie noriem STN.

Vďaka rekonštrukcii osvetľovacej sústavy boli dosiahnuté úspory energie vo výške 59,62 GJ/rok (t.j. 298,12 GJ/5 rokov), čo predstavuje zníženie nákladov na elektrickú energiu, použitú  na osvetlenie obce. Projekt má v dôsledku energetickej úspory priamy vplyv aj na zníženie CO2 o 6,33 ton/rok.

Celkové náklady projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Záriečie boli vo výške 156 799,99 EUR. Projekt bol podporený v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KAHR), prostredníctvom fondu ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja vo výške 148 959,81 EUR, náklady obce boli vo výške 7 839,99 EUR.

Stav pred realizáciou
Pred realizaciouStav po realizácii  Po realizacii

Po realizaci

Riadiacim orgánom pre OP KAHR je Ministerstvo hospodárstva SR a Sprostredkovateľským orgánom je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast–zakladne-dokumenty–6349/128034s

www.economy.gov.sk

www.siea.gov.sk

„Investícia do Vašej budúcnosti“

Image


weblogo

FOND MIKROPROJEKTOV

 PODPORA CEZHRANIČNEJ TURISTIKY PÚCHOVSKEJ DOLINY A HORNOLIDEČSKA

 

Projekt vznikol na základe dlhoročnej spolupráce medzi prihraničnými obcami Púchovskej doliny a Hornolidečska, financovaný je v rámci Fondu mikroprojektov z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 v spolupráci s  Trenčianskym samosprávnym krajom.

Hlavným cieľom projektu je spropagovať aktívnu športovú turistiku a tým podporiť rozvoj cestovného ruchu a posilniť turistickú zaujímavosť regiónov. Zvýšiť vzájomnú návštevnosť obyvateľov obcí regiónov, bližšie predstaviť jednotlivé obce, zaujímavosti v nich, turistické trasy a cyklotrasy v širokom okolí. Podporiť turistiku a výraznejšie ju začleniť do kalendára bežného života pohraničia.

Výstupom projektu bude informačná brožúra, turistický pas, pamätné tričko a reklamný predmet. Úvodná informačná kampaň vysvetlí podrobnosti fungovania projektu. Záujemcovia si budú môcť v jednotlivých obciach zakúpiť turistický pas a informačnú brožúru, podľa čoho si budú môcť naplánovať ľubovoľnú trasu. Informačná brožúra bude obsahovať základné informácie o obciach a turistických zaujímavostiach, prehľad jednotlivých odporúčaných turistických trás a cyklotrás s uvedením dĺžky, prevýšenia, náročnosti a približného času trvania. Turistický pas bude obsahovať informácie, kde a kedy je možné získať špeciálnu počiatku pri návšteve obce. Po získaní všetkých 22 pečiatok a predložení pasu turista získa nárok na spomienkové tričko a reklamný predmet, ktorý si uplatní na mieste, kde si pas zakúpil.


Projekt

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Záriečie

Program: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Doba realizácie: 05/2014 – 12/2014

Miesto realizácie: Záriečie

Cieľom projektu je technický stav verejného osvetlenia a príslušnej elektroinštalácie obce Záriečie v zmysle trvaloudržateľných princípov. V obci bude vymenených 88 existujúcich svietidiel za svietidlá spĺňajúce najnovšie normy na osvetlenie komunikácií – moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Svetelná sústava bude doplnená o 49 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie noriem STN.

Vďaka rekonštrukcii osvetľovacej sústavy budú dosiahnuté úspory energie vo výške 59,62 GJ/rok (t.j. 298,12 GJ/5 rokov), čo predstavuje zníženie nákladov na elektrickú energiu, použitú  na osvetlenie obce, o 46,9 %. Projekt má v dôsledku energetickej úspory priamy vplyv aj na zníženie CO2 o 6,33 ton/rok.

Celkové náklady projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Záriečie sú vo výške 158 361,87 EUR. Projekt bol podporený v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KAHR), prostredníctvom fondu ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja vo výške 149 189,90 EUR, náklady obce sú vo výške 9 171,97 EUR.

Riadiacim orgánom pre OP KAHR je Ministerstvo hospodárstva SR a Sprostredkovateľským orgánom je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Image

www.opkahr.sk                                  www.siea.gov.sk                     www.economy.gov.sk