Aktuality archiv 2014

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Úradné hodiny v 52.týždni roku 2014 a začiatkom roku 2015

22.12.2014 Pondelok Otvorené

23.12.2014 Utorok Zatvorené

24.12.2014 Streda Zatvorené

25.12.2014 Štvrtok Zatvorené

26.12.2014 Piatok Zatvorené

27.12.2014 Sobota Zatvorené

28.12.2014 Nedeľa Zatvorené

29.12.2014 Pondelok Otvorené

30.12.2014 Utorok Zatvorené

31.12.2014 Streda Zatvorené

1.1.2015 Štvrtok Zatvorené

2.1.2015 Piatok Zatvorené

3.1.2015 Sobota Zatvorené

4.1.2015 Nedeľa Zatvorené

5.1.2015 Pondelok Zatvorené

6.1.2015 Utorok Zatvorené

7.1.2015 Streda Otvorené

8.1.2015 Štvrtok Otvorené

9.1.2015 Piatok Otvorené

 

Pozvánka na ustanovujúce OcZ

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov

Pozvánka_na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Záriečí 15. novembra 2014

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Záriečí 15. novembra 2014

 

 

 

Supported by a grant from Iceland, Lichtenstein, Norway.

Co-financed by the State Budget of the Slovak.

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Názov projektu: Voda a klíma v našej škole

Číslo projektu: ACCO3001

Názov programovej oblasti: Prispôsobenie sa zmene klímy- prevencia pred povodňami a suchom

Cieľ projektu:Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy.

Realizuje: Základná škola Záriečie

Komponent: Modré školy

Partner: International Developement Norway

Cieľová skupina: Deti , študenti, učitelia, rodičia a miestna komunita

Výsledky programu:-Vypracovanie a propagácia osnov zameraných na manažment dažďových vôd a jej prepojenie na zmenu klímy pre základné a stredné školy.

– Publikovanie všetkých informácií o programe  “ Prispôsobenie sa  zmene klímy-prevencia povodní a sucha“ pre širokú verejnosť .

Miesto realizácie: Projekt sa bude realizovať v areáli školy v priestore medzi A- blokom, šatňou a telocvičňou v miestach, kde steká voda zo striech a žľabov.

Projekt rieši:

1. Zachytávanie povrchovej dažďovej vody z pevných nepriepustných plôch a striech budov školy, z ktorých voda steká do kanalizácie.

  1. Vypracovanie a propagáciu tematických školských osnov, zameraných na manažment dažďových vôd a klimatické zmeny.

3. Tematicky zamerané environmentálne aktivity.

Informácie o aktivitách budú uverejňované na stránke školy www.zszariecie.edupage.org v podstránke Projekt „ Voda a klíma v našej škole“.

 

Oznámenie z vyhodnotenia ponúk

Zverejnenie zámeru na predaj majetku obce Záriečie v zmysle zákona č.138/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov

Obec  Záriečie  v zmysle zákona 138/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov, §9a, odst.2 a uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Záriečie číslo 28

zverejňuje   zámer obce Záriečie   odpredať obecné pozemky

KN – C parcela č. 770/4 o výmere 156 m2, orná pôda

KN – C parcela č. 769/4 o výmere   28 m2, orná pôda

a

na základe § 9, ods.2 písm. a zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

schvaľuje spôsob

predaja nasledovných pozemkov:

KN – C parcela č. 770/4 o výmere 156 m2, orná pôda

KN – C parcela č. 769/4 o výmere   28 m2, orná pôda

obchodnou verejnou súťažou podľa ust.§281 až 288 Obchodného zákonníka (zákona č.513/1991 Zb. V znení neskorších predpisov).

Podmienky verejnej obchodnej súťaže a verejná obchodná súťaž bude vyhlásená po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom a následne bude zverejnená na úradnej tabuli obce a na internetovej stránky obce: www.zariecie.sk

V Záriečí  12.8.2014

Ing. Jozef Kollár                                                                                                                            starosta obce

 

 

 

 

 

Oznámenie  o prerušení  distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm.t) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika –Distribúcia, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality nasledovne :

dňa 22.9.  / pondelok/ 2014    v termíne 

od 8:30 do 11:30    pre súp. číslo 93 až 115, 174 až 181,

od 9:30  do 12:30     pre súp. číslo 117 až 187 , 268, 276

od 9:30  do 12:30    pre súp. číslo 189 

od 10:30  do 13:30  pre súp. číslo 70 až 92, 127, 159-172, 267

od 11:30 do 14:30  pre súp. číslo 2-31

 

Obec Lidečko a obec Záriečie ve spolupráci s obcemi Horní Lideč a Střelná vás srdečně zvou na    DOŽÍNKY

 

                     Pozvánka_na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V dňoch 21.7. až 25.7. 2014 pre dovolenku zatvorené.

 

 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy a Materskej školy Zárieie

Dokument k výberovému konaniu riaditeľa najdete tu.

 

Obchodná verejná súťaž

Výzva na verejné obstarávanie.

Viac informací v dokumente tu.