Voľby

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

 sobota 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 hod.

 

Zápisnica_OkrVK č.1  Záriečie

informácia pre voliča

Bližšie informácie o voľbe poštou sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-posta
* * *
Informácie pre voliča  k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídle
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
https://www.minv.sk/?nr23-info1

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme : Obecný úrad v Záriečí, Záriečie č. 190, 020 52

ELEKTRONICKÁ ADRESA na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie :  obec@zariecie.sk

ELEKTRONICKÁ ADRESA na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu :  obec@zariecie.sk

Referendum 21.1.2023

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                  230
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny        0
Počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov        230
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24               230
Počet voličov zapísaných v zozname voličov                     560
Počet platných hlasovacích lístkov                                       230
V okrsku sa zistili tieto výsledky:
Otázka 1     Počet hlasov „ÁNO“            227

Počet hlasov „NIE“                  3
https://www.minv.sk/?referendum

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať v referende, ktoré sa vykoná 21. januára 2023 (ďalej len „referendum“) podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“), a ktorá má ku dňu vykonania referenda nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19; oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania referenda žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi špeciálnej okrskovej volebnej komisie na okresnom úrade v mieste svojho trvalého pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava, a to sám alebo prostredníctvom inej osoby výlučne telefonicky v úradných hodinách okresného úradu, a to najskôr v pondelok 16. januára 2023.

Najneskorší termín pre podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania

je posledný pracovný deň predo dňom konania referenda,
t. j. piatok 20. januára 2023 do 12.00 h.

Na tento účel prednosta okresného úradu zverejní na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle, telefonický kontakt na zapisovateľa špeciálnej okrskovej volebnej komisie.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu

meno a priezvisko,

rodné číslo,

adresa trvalého pobytu,

adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom,

telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti. V takom prípade volič uvedie osobné údaje všetkých oprávnených osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, ktoré žiadajú o špeciálny spôsob hlasovania.

V deň konania referenda, v čase od 7:00 do 22:00 h oprávnený volič vyčká na príchod vyslaných členov špeciálnej okrskovej volebnej komisie. Vyslaní členovia špeciálnej okrskovej volebnej komisie po príchode na miesto špeciálneho hlasovania vyzvú oprávneného voliča (napr. zazvonením na domový zvonček, resp. telefonicky na telefónnom čísle, ktoré oprávnený volič oznámil v žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania).

Ak sa oprávnený volič napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí že hlasovanie odmietol. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť poznamenajú v špeciálnom zozname voličov a k takémuto voličovi sa už nedostavia.

Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Oprávnený volič preukazuje svoju totožnosť členom špeciálnej okrskovej volebnej komisie občianskym preukazom. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní.

Oprávnený volič, ktorý žiada o špeciálny spôsob hlasovania v referende v územnom obvode špeciálneho volebného okrsku, na území ktorého má trvalý pobyt, má právo hlasovať bez hlasovacieho preukazu.

Oprávnený volič, ktorý žiada o špeciálny spôsob hlasovania v referende v územnom obvode špeciálneho volebného okrsku, na území ktorého nemá trvalý pobyt, má právo hlasovať len na základe hlasovacieho preukazu.

Informácie pre voliča

Žiadosť o voľbu poštou     ELEKTRONICKÁ ADRESA  na doručenie žiadosti o voľbu poštou    obec@zariecie.sk

ELEKTRONICKÁ ADRESA na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie   :   obec@zariecie.sk


Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 29.októbra 2022

ZAPISOVATEĽKA PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY V OBCI ZÁRIEČIE a VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV
dňa 29.10.2022

Ing. Andrea Pecková
telefón : 0911 297 129
e-mail: obec@zariecie.sk

Výsledky volieb

Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov oprávnených voličov

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonávajú 29. októbra 2022 (ďalej len „spojené voľby“)podľa zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“) a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19; oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. V posledný pracovný deň pre dňom konania spojených volieb, t..j. v piatok 28. októbra 2022 môže podať žiadosť najneskôr do 12. hodiny.

Na účel podávania žiadosti obec najneskôr päť pracovných dní predo dňom konania spojených volieb, t.j. najneskôr 24. októbra 2022 zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, telefonický kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie.

Prijímanie žiadosti o špeciálne hlasovanie je možné najskôr v pondelok 24.októbra 2022

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu

  1. a) meno a priezvisko,
  2. b) rodné číslo,
  3. c) adresa trvalého pobytu,
  4. d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobyt; adresa miesta, na ktorom sa žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča ( volebný obvod – obec Záriečie)
  5. e) telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

INFORMÁCIA O SPÔSOBE HLASOVANIA

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a vydá voličovi prázdnu modrú obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta) a dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi – jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vydá voličovi prázdnu bielu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta) a dva biele hlasovacie lístky – jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič osobitne v každom zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených (počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku).

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do modrej obálky hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených (počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku).

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do bielej obálky hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a o skutkovej podstate trestného činu volebnej korupcie. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie neplatné.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov  na predsedu VUC

Zoznam zaregistrovaných kandidátov  do zastupiteľstva VUC

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do zastupiteľstva obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov za starostu obce

Oznámenie o delegovaní do miestnej volebnej komisie

Oznámenie  o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí októbra 2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – voľby do OSO

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – voľby do  OSK

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Podrobné informácie a tlačivá na https://www.minv.sk/?volby-selfgov22


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

výsledky

ELEKTRONICKÁ ADRESA na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie   :   obec@zariecie.sk

Informácie pre voliča

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
–  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný(Informácia pre voliča), alebo

–  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu(Hlasovací preukaz).

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
–  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,(Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

–  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.(Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

ELEKTRONICKÁ ADRESA na doručenie žiadosti o voľbu poštou   obec@zariecie.skVoľby do Európskeho parlamentu 2019 / Elections to the European Parliament 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 25. mája 2019

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený

ELEKTRONICKÁ ADRESA na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie :   obec@zariecie.sk

ELEKTRONICKÁ ADRESA na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu   obec@zariecie.sk

Názov obce          Okrsok           Počet zapísaných voličov                   Počet vydaných obálok                  „Účasť voličov v %“
Záriečie                              1                                                     581                                                               121                                           20,82
Počet odovzdaných obálok       Podiel odovzdaných obálok v %    Počet platných hlasov         Podiel platných hlasov v %
                                          121                                                 100,00                                                            120                                          99,17
Názov politického subjektu                                                 Počet platných hlasov       Podiel platných hlasov v %
SMER – sociálna demokracia                                                                                          30                                                          25,00
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko                                                                      11                                                             9,16
KOREKTÚRA – Andrej Hryc                                                                                             2                                                             1,66
Slovenská národná strana                                                                                                 6                                                            5,00
SME RODINA – Boris Kollár                                                                                            4                                                            3,33
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)                                                   4                                                            3,33
DOMA DOBRE                                                                                                                   3                                                             2,50
Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR – strana práce                           7                                                              5,83
Sloboda a Solidarita                                                                                                          9                                                             7,50
Kresťanská únia                                                                                                                  8                                                            6,66
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia                      32                                                          26,66
Demokratická strana                                                                                                         3                                                            2,50
NÁRODNÁ KOALÍCIA                                                                                                      1                                                           0,83

VOĽBY PREZIDENTA SR 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Informácia o podmienkach voliť a práva byť volený

ELEKTRONICKÁ ADRESA na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie :   obec@zariecie.sk

ELEKTRONICKÁ ADRESA na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu   obec@zariecie.sk

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 16.marca 2019

1.   Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín

2.   Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok

3.   Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava

4.  Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava

5.  Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta

6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica

7.  Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava

8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň

9.  František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava

10.   Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava

11.   Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava

12.   Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra

13.   Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava

14.   Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava

15.   Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

Oficiálne výsledky 1. kola  zo 16.03.2019 v obci Záriečie

 1             Zuzana Čaputová              122 hlasov (38,36%)

2             Maroš   Šefčovič                   55 hlasov (17,29%)

3             Štefan  Harabin                    52 hlasov (16,35%)

4             Marian Kotleba                    48 hlasov (15,09%)

5             Eduard Chmelár                   14 hlasov (4,40%)

6             František Mikloško             11 hlasov (3,45%)

7             Milan    Krajniak                      7 hlasov (2,20%)

8             Béla       Bugár                         6 hlasov (1,88%)

9             Martin  Daňo                          2 hlasov (0,62%)

10           Robert  Mistrík                        1 hlasov (0,31%)

11           József   Menyhárt                   0 hlasov (0,00%)

12           Róbert  Švec                            0 hlasov (0,00%)

13           Bohumila Tauchmannová      0 hlasov (0,00%)

14           Juraj      Zábojník                      0 hlasov (0,00%)

15           Ivan       Zuzula                         0 hlasov (0,00%)

 Zdroj: Štatistický úrad SR  https://www.volbysr.sk/

Oficiálne výsledky 2. kola  z 30.03.2019 v obci Záriečie

Počet odovzdaných platných hlasov  245

1             Zuzana Čaputová    138  hlasov (56,32%)

2             Maroš   Šefčovič        107  hlasov (43,67%)

Comments are closed.