Mapa

Geografická poloha

     Obec Záriečie sa rozprestiera v severozápadnej časti Slovenskej republiky v Trenčianskom Samosprávnom kraji. Veľkosťou katastrálneho územia patrí skôr k malým sídlam Slovenskej republiky. Z hľadiska počtu obyvateľov sa radí tiež medzi malé obce. Katastrálne územie obce zaberá plochu 942 ha. Stred obce leží v nadmorskej výške 330 m. n. m. Najnižší bod obce leží v nadmorskej výške 325 m. n. m. a najvyšší 757 m. n. m. ktorý sa nachádza na západnej strane vrchu Kýčera (828 m. n. m.) medzi Záriečím a Zubákom. Súčasťou obce sú osady Brezová, Hudákovci, Ježovci, Klecenec a Marmanovci.

Celé katastrálne územie obce patrí geograficky do geomorfologického celku Západných Karpát. Obec leží na styku Javorníkov a Bielych Karpát (ako časti Západných Karpát), severozápadne od mesta Púchov. Stred obce je od mesta Púchov vzdialený 10 km. Územím preteká rieka Biela Voda. Charakter doliny, v ktorej obec leží, sa formoval koncom neogénu a cez celý kvartér. Rôznosť morfologických celkov na tomto území vychádza z geologickej stavby. Geomorfologická stavba sa vyznačuje horninami tvrdšími a odolnejšími proti zvetraniu, predovšetkým na strmších úbočiach, inak ide zväčša o mäkké podložie. Geológia okolia obce je veľmi zložitá. Katastrálne územie obce má pahorkovitý až hornatý charakter, čo významným spôsobom ovplyvnilo aj jeho hospodárske využitie.

 Geologická stavba, nerastné suroviny

     Geologická stavba územia je jedným s najdôležitejších faktorov využitia krajiny pre život človeka. Významnou mierou (v kladnom, alebo zápornom zmysle) ovplyvňuje využívanie územia a v neposlednej miere aj kvalitu samotného života. Geologická stavba územia odzrkadľuje príslušnosť k dvom najsevernejším, aj keď svojím charakterom veľmi rozdielnym tektonickým pásmam. Severnejšie pásmo, flyšové, predstavuje mohutný oblúk tiahnúci sa od západu na východ, pričom na severe prechádza aj územím Poľska. Vznik flyšového pásma sa začal v kriede, keď v dôsledku vrásnenia vnútorných Karpát sa na okraji vytvorila rozsiahla prehĺbenina. V nej sa najmä v priebehu paleogénu vytvorili mohutné súvrstvia s charakteristickou flyšovou sedimentáciou. Jej základom je mnohonásobné striedanie vrstiev rozdielných hornín – pieskovcov a ílovitých bridlíc.
Katastrálne územie obce Záriečie je súčasťou spomínaných Bielych Karpát. Z hľadiska tektonickej a sejzmickej aktivity patrí k slabo až mierne aktívnym územiam. Eróznu činnosť spôsobuje hlavne pretekajúca rieka Biela Voda, ktorá sa vyznačuje relatívne strmým spádom. Blízke okolie obce je charakteristické hornatým terénom. Na úpätiach priľahlých vrchoch sa môžu vyskytovať mierne zosuvy pôdy a svahové deformácie, ktoré sú v regióne veľmi časté. Uvedené aktivity súvisia priamo s tunajšou geomorfologickou stavbou, ktorá je tvorená hlavne mäkkým podložím.

Rastlinstvo a živočíšstvo

Geologické podložia, nadmorská výška i klimatické podmienky ovplyvnili zloženie vegetácie územia. Je chudobnejšie ako v susednej Malej Fatre. Fytograficky patrí územie do západokarpatskej kveteny. So stúpajúcou nadmorskou výškou možno na území rozlíšiť viacero vegetačných stupňov. Na okraji územia, v údolí Váhu, je nižší stupeň, ktorý siaha po nadmorskú výšku cca. 200 m.. Do 500 m. siaha stupeň pahorkatín. Svojím charakterom mu najviac zodpovedajú južne exponované svahy nad údolím Váhu s výskytom duba a hrabu. Podhorský stupeň siaha do nadmorskej výšky 900 m. . Vyznačuje sa rozsiahlymi bukovými porastami, pri hornej hranici i s jedľou a smrekom. Vyššie vegetačné pásma sa v katastrálnom území obce nenachádzajú. Je tu niekoľko charakteristických lesných spoločenstiev. Horský jelšový les, charakteristický prítomnosťou jelše sivej, vŕby krehkej, jaseňa, čremochy strapcovitej, javora horského a pod.. Ďalším typom je karpatský bukový les jedľový s prímesou smreku, javora mliečneho a jaseňa. Z charakteristických druhov podrastu možno spomenúť zubačku žľaznatú, srnovník purpurový, jastrabník lesný, kysličku obyčajnú atď.. V obci sa lesy nachádzajú hlavne v juhozápadnej časti chotára, tvorí ich smrek obyčajný, borovica lesná, buk, dub, hrab a klen.

Charakter živočíšstva

zodpovedá typu západokarpatských živočíšnych spoločenstiev prevažne podhorského a horského pásma. Vyskytujú sa tu viaceré vzácne karpatské živočíchy. Je to napr. medveď hnedý, rys ostrovid, diviaky, líšky, ale i drobné cicavce ako piskor vrchovský a myšovka vrchovská. Z druhovo početnej skupiny vtákov tu žije hlucháň obyčajný, tetrov obyčajný, bocian čierny, výr skalný, pôtik kapcavý, ďubník trojprstý a iné. Bohaté je zastúpenie spevavcov, ako muchárik malý, skaliarik sivý, vodnár obyčajný, orešnica perlavá, stehlík, sýkorka a hýľ. Zo skupiny obojživelníkov sa tu vyskytuje salamandra škvrnitá a jej vzácny druh mlok karpatský. Z poľnohospodárskych plodín sa najviac pestuje pšenica, jačmeň a zemiaky a krmoviny slúžiace na rozvinutý chov dobytka.