Životné prostredie

Informácia pre verejnosť  “ Oznámenie o strategickom dokumente“

“  Územný plán obce Záriečie “  zverejnené 28.10.2021

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-zariecie


Upozornenie – nakladanie s odpadovými vodami zhromažďovanými v žumpe

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu posudzovaného podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou (spôsobom v mieste obvyklým a s oznámením kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť a prístupným po dobu 14 dní od jeho doručenia) na adresu:
 Okresný úrad Trenčín
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín
e-mail:
tomas.sinkovic@minv.sk
tel.: 032/7411 688
Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby uskutočniť konzultácie v pracovných dňoch počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Termín konzultácií odporúčame dohodnúť vopred u kontaktnej osoby: Ing. Tomáš Šinkovič, telefón: 032 7411 683, tomas.sinkovic@minv.sk, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.
 
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
“ Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie TSK na roky 2021 – 2027″ Stiahnuť

zverejnené : 02.07.2020

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren