VZN

VZN č.1_2024 Záriečie vyvesený 7.6.2024

Dodatok-č.2-k-VZN-č-6_2019 o miestnych daniach   vyvesený 15.12.2023

VZN 1_2023 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej šk. dochádzky v základnej škole   vyvesený 15.12.2023

VZN 2_ 2023 o určení výšky mesačného príspevku v MŠ  vyvesený 15.12.2023

VZN 3_2023 o určení výšky mesačného príspevku pre ŠKD  vyvesený 15.12.2023

VZN 4_2023 o určení výšky mesačného príspevku pre ŠJ  vyvesený 15.12.2023

VZN 5_2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady  vyvesený 15.12.2023

Dodatok č. 1 VZN_č. 1_2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, o prevádzke materskej školy v čase školských prázdnin, o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou.

Dodatok č1 k VZN 2_2020 o miestnom poplatku TDO

Dodatok č. 1 VZN č.6_2019 o miestnych daniach

VZN č. 1_2022 _o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, o prevádzke materskej školy v čase školských prázdnin, o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou.

Dodatok č.4 k VZN č 32019  o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s Materskou školou podľa Zák.č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon )

Dodatok č.4 k VZN č 22019 o určení výšky príspevkov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Záriečie

Dodatok č.3 k VZN č 3_2019

VZN č.2_2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad…

Dodatok č.1 k VZN č 3_2019

VZN č.1_2020 o cintorínskom poriadku

VZN č.6_2019 o miestnych daniach

VZN 5_2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č.1 k VZN č 22019 o určení výšky príspevkov v  školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Záriečie

VZN 4 2019 dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy

VZN 3 19 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o prevádzke materskej školy v čase letných prázdnin, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou podľa Zák. č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

VZN 2 –2019 o určení výšky príspevkov v  školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Záriečie

VZN 1_2019 o miestnom referende

Dodatok č.4 k VZN č 12012  o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s Materskou školou podľa Zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Dodatok č.3 k VZN č 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Záriečie

Dodatok č.3 k VZN č 1/2012 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s Materskou školou podľa Zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).


Dodatok č.2 k VZN č 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Záriečie


Dodatok č.1 k VZN č 2/2015  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady


Dodatok č.2 k VZN č.1/2012 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s Materskou školou podľa Zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).


VZN č..2/2016 o starostlivosti o dreviny a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene a starostlivosti o dreviny podľa §48,ods. 1 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.


VZN č.1_2016 o odpadoch

VZN č.5_2015 o zimnej údržbe, dodržiavaní čistoty a verejnom poriadku na území obce Záriečie

VZN č. 4_2015 o spôsobe náhradneho zásobovania vodou …

VZN 3_2015 o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácii na území obce Záriečie Ocz

VZN č.2_2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

VZN 1_2015 o poskytovaní dotácií 7 ods. 2_4 2014

Dodatok č.1k VZN 22007 o čase a predaji..

Dodatok č.1 k VZN č 12013

Dodatok č.1 k VZN č 12012

Dodatok č.1 k VZN č.3/2012

VZN o miestnych daniach a poplatku za tuhý domový odpad o drobné stavebné odpady